leasing finansowy
Leasing finansowy jest drugim, obok leasingu operacyjnego, rodzajem umów leasingu.

W związku z tym, że nigdzie w przepisach prawnych nie znajdziemy stosowanego w praktyce nazewnictwa – leasing operacyjny i leasing finansowy, głównym kryterium, które mówi nam z jakim rodzajem leasingu mamy do czynienia, jest informacja, po której stronie stron umowy znajduje się obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu.

Jeśli w umowie określone jest, że odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje korzystający (klient, leasingobiorca) to mamy do czynienia z umową leasingu finansowego (leasingu kapitałowego).

Opłaty wynikające z umowy leasingu finansowego w części stanowiącej spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu (część kapitałowa raty leasingu) nie są zaliczane do przychodów podatkowych firmy leasingowej (finansującego). Wobec tego opłaty te nie mogą i nie są kosztem uzyskania przychodu po stronie leasingobiorcy (korzystającego).

Kosztami podatkowymi dla korzystającego będzie tylko część odsetkowa raty leasingowej oraz odpis amortyzacyjny dokonywany od wartości początkowej przedmiotu leasingu.

Ze względu na mniejsze możliwości uznania wydatków związanych z leasingiem finansowym jako koszt uzyskania przychodu jest on postrzegany jako mniej korzystny niż leasing operacyjny.Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku leasingu finansowego nie występują ograniczenia dotyczące okresu trwania umowy. Wynika to stąd, że w przypadku tego typu umowy leasingobiorca (korzystający) dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu zgodnie z ogólnymi zasadami.W przypadku leasingu finansowego nie występują również ograniczenia dotyczące wartości, w jakiej finansujący (firma leasingowa) może sprzedać korzystającemu przedmiot leasingu.Wobec tego przedmiotem leasingu może zostać sprzedany korzystającemu (lub innemu podmiotowi wskazanemu przez korzystającego) po cenie znacząco niższej od rynkowej, ale wyłącznie po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansowego.Podstawowy okres trwania umowy leasingu finansowego to czas oznaczony, na jaki została zawarta umowa.

W praktyce oznacza to, że umowę leasingu finansowego można dowolnie skracać i wydłużać, za pomocą aneksu do umowy – okres, który będzie wynikał z aneksu staje się w tym momencie podstawowym okresem trwania umowy. Zmiany trwania umowy leasingu finansowego nie wpływają na rozliczenia podatkowe stron umowy, gdyż przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń co do trwania umowy leasingu finansowego.

Leasing finansowy w przepisach podatkowych jest traktowany jak dostawa towaru, korzystający musi z góry – przy pierwszej racie leasingowej po dokonaniu odbioru przedmiotu – zapłacić VAT od sumy opłat leasingowych. Podobne zasady obowiązują przy zakupie na raty lub za gotówkę. Oczywiście zapłata VAT naliczonego skutkuje możliwością natychmiastowego rozliczenia go z podatkiem należnym.

Należy zwrócić uwagę, że u klientów, którzy płacą podatek VAT należny, zapłata podatku „z góry” w związku z zawarciem umowy leasingu finansowego może okazać się nieuciążliwa, gdyż w takiej sytuacji zmniejszy ona podatek VAT należny.Musimy tu dodać, że są na rynku oferty leasingu finansowego, gdzie firma leasingowa umożliwia sfinansowanie również wspomnianego podatku VAT.
Kiedy warto zdecydować się na umowę leasingu finansowego?W pierwszej kolejności wtedy, gdy mamy zamiar dowolnie kształtowac czas trwania tej umowy. Chcemy ją np. zakończyć wcześniej, poprzez podpisanie odpowiedniego aneksu do umowy.W przypadku gdy mamy niskie dochody lub straty finansowe w działalności gospodarczej. Pozwoli to uwzględnić koszty podatkowe w kolejnych latach, w których być może zaczniemy osiągać dochody.